Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018


Jestem wolny. Nie mam już żadnych racji życia, wszystkie, których próbowałem, zawiodły i nie mogę już sobie wyobrazić innych. Jestem jeszcze dosyć młody, mam jeszcze sporo sił, żeby rozpocząć na nowo. Ale co rozpocząć? Moja przeszłość umarła. Jestem sam na tej białej ulicy okolonej ogrodami. Sam i wolny. Ale ta wolność jest trochę podobna do śmierci.
— J-P Sartre
1495 f3c8 500
Reposted bybudaslikeaghostZoonk11
5315 3a55 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viazapachsiana zapachsiana
9835 9b18
Reposted fromkarahippie karahippie

May 19 2018

"W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą."
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Le Roman de ma femme

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
4534 2f7f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

May 18 2018

5151 587e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
7471 f29e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
5811 a23e 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaciarka ciarka

May 14 2018

6770 4489
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge

May 12 2018

1430 a02e
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore

May 10 2018

6412 83f7
Reposted fromkarahippie karahippie
2648 c296
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera
6996 0567 500
Reposted fromwishnia wishnia viadzony dzony

May 09 2018

4442 ed85
Reposted fromNajada Najada viat-e-x-t t-e-x-t
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl