Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

1322 733c 390

The woman’s body is a master piece

Reposted frommyry myry viamr-absentia mr-absentia

January 15 2018

4127 f314 390
Reposted fromtfu tfu
7547 ba04 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaxanth xanth
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viabarock barock
Reposted frommeem meem viabarock barock

January 14 2018

8947 5dc6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles

January 13 2018

9727 fa05 390
Reposted fromsoviolently soviolently
2743 6364 390
Reposted fromsoviolently soviolently

January 10 2018

8211 73bf 390
Naprawdę
Reposted from777727772 777727772
0995 fdc8 390

January 09 2018

8646 6bfc 390
Reposted fromwerterowska werterowska vialabellavita labellavita
9913 c19a 390
Reposted fromdivi divi

January 08 2018

2312 1301 390
Reposted fromcroiea croiea
1410 e859 390

critical-theory:

This is a real bookstore in Portland.

Reposted fromcroiea croiea
1410 b896 390
#deep
Reposted frompanpancerny panpancerny
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi

January 03 2018

8436 90ce 390
Reposted fromnumberers numberers viaromantycznosc romantycznosc
I wish
Reposted fromfabs3 fabs3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl