Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska

May 19 2019

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viasarkastyczna sarkastyczna
3219 fc41 500
Reposted fromsoftboi softboi viasarkastyczna sarkastyczna
3301 af80 500
Reposted frompiehus piehus viaikari ikari

May 18 2019

6111 5e4d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
2604 aafa
Reposted fromzciach zciach viaPoranny Poranny
6637 0229 500
Reposted fromsoftboi softboi viazapachsiana zapachsiana
9587 52d1 500
Reposted fromqcharska qcharska viazapachsiana zapachsiana

May 15 2019

8879 2723
Reposted frommessinhead messinhead viaszydera szydera
1385 e717

lovequotesrus:

Everything you love is here

Reposted fromkulamin kulamin viainsanedreamer insanedreamer

May 13 2019

To moje wypociny. Warto jednak podpisać autorem.
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
6791 6fd1 500
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK
4851 508d
Reposted fromkarahippie karahippie

May 10 2019

2052 38da
Reposted fromkarahippie karahippie
0072 7de9
365<3
Reposted fromvickybn17 vickybn17 viainsanedreamer insanedreamer


At one with nature: Tippi aged 6 with her arms stretched out on Sea Bird Island, Africa.  My Book of Africa by Tippi Degré 
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
1120 60d6
Reposted frompunisher punisher viascorpix scorpix
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl