Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

1150 d596
Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński

August 16 2019

Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viadzony dzony
8545 7e83 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaciarka ciarka
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viablaxkseoul blaxkseoul
0364 2f79 500
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
6792 0d03

August 15 2019

2256 fcc8
8891 6178
Reposted fromkarahippie karahippie viapannalu pannalu
2824 8a15 500
Reposted fromtfu tfu viazapachsiana zapachsiana

August 01 2019

3419 67f0
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaikari ikari
8211 a41f 500

vanillla-latte:

reblog to heal a person

Reposted fromscarletsailor scarletsailor viaikari ikari
7467 9029 500
Reposted fromerial erial viaikari ikari
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viadzony dzony

July 30 2019

3112 3d40 500
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
6280 177c
Reposted fromtichga tichga viainsanedreamer insanedreamer
4813 0800 500
Jak się ma Twój ból?
Reposted fromyannim yannim viainsanedreamer insanedreamer
6701 7849
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl